Zoek

Dataset Criminal Career Life-course Study beschikbaar

Het NSCR beschikt over meerdere grootschalige, longitudinale datasets die externe onderzoekers – onder bepaalde voorwaarden – kunnen gebruiken. Aan die datasets is nu de Criminele Carrière en Levensloop Studie (CCLS) toegevoegd. Dit betreft een langlopend onderzoek naar de ontwikkeling van crimineel gedrag van een groep van ruim 4.500 personen die eind jaren zeventig in een strafzaak waren verwikkeld. Bijzonder aan de CCLS is de combinatie van registerdata, levensloopkalenders en diepte-interviews, waarmee een zo compleet mogelijk beeld is verkregen van de levensloop van deze justitiabelen, hun huwelijkspartners en hun kinderen. De CCLS werd in de wetenschappelijke literatuur benoemd als ‘one of the ten major datasets in present day life-course criminological research’.

De CCLS startte in 2000. Doelstelling van het onderzoek was het in kaart brengen van de langetermijnontwikkeling van crimineel gedrag van personen die in aanraking kwamen met justitie. Ook wou men deze ontwikkeling verklaren binnen de context van belangrijke gebeurtenissen en transities in het leven van personen, zoals trouwen, scheiden en het krijgen van kinderen. Om dit mogelijk te maken, werden veroordelingsdata gekoppeld aan gegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). In een later stadium werden soortgelijke gegevens verkregen voor alle geregistreerde huwelijkspartners en alle geregistreerde kinderen van de originele steekproef. De justitiële data en GBA-gegevens werden het laatst ge-updatet in 2015.

Tussen januari 2013 en december 2014 werd bij een deel van de steekproef een face-to-face interview afgenomen. Tijdens dit interview werd gebruik gemaakt van een elektronische levensloopkalender waarmee informatie over gebeurtenissen en transities in de levensloop kon worden vastgelegd waarvoor geen registerdata beschikbaar waren, zoals samenwonen, drugsgebruik en gezondheidsproblemen. Bij een aantal van de geïnterviewde personen werd later een diepte-interview afgenomen waarin de eigen ervaring van en betekenisgeving aan het criminele gedrag door de persoon in kwestie centraal stond.

De dataverzameling voor de CCLS werd mede mogelijk gemaakt door een VENI en een NWO-middelgrote subsidie. Op basis van de CCLS-gegevens verschenen tot nu toe drie proefschriften en een groot aantal artikelen en boekhoofdstukken over onder meer specialisatie in criminele carrières, de rol van trouwen en kinderen krijgen bij het stoppen met crimineel gedrag, de intergenerationele overdracht van criminaliteit en de bedoelde en onbedoelde effecten van strafrechtelijk ingrijpen.

De CCLS biedt ruime mogelijkheden voor empirisch en theoretisch vernieuwend onderzoek. Zo zijn naast de levensloopkalenders gegevens verzameld over de huidige (geestelijke) gezondheid en sociale inbedding van de steekproef, hun zelfgerapporteerde criminele gedrag en de omgang met hun (klein)kinderen die nog niet zijn geanalyseerd.

Naast bovengenoemde data van de steekproef ex-justitiabelen, hun partners en kinderen, zijn vergelijkbare gegevens beschikbaar van een controlegroep van personen die eind jaren zeventig niet met justitie in aanraking kwamen.

Onderzoekers die geïnteresseerd zijn om met deze data te werken, nodigen we uit om een voorstel in te sturen. Voor meer informatie, zie de pagina Datasets op de NSCR-website.

Credits beeld: Shutterstock

prof. dr. Arjan Blokland

Over prof. dr. Arjan Blokland


Arjan Blokland werkte tot 1996 als agent van politie bij het regio-korps Rotterdam-Rijnmond. Hij studeerde Strafrecht en Sociale Psychologie aan de Universiteit van Utrecht. In 2005 promoveerde hij (cum laude) aan de Universiteit van Leiden op een onderzoek naar de criminele carrières van een veroordeeldencohort uit 1977.

Vanaf 2005 is hij als (senior) onderzoeker werkzaam bij het NSCR. In 2006 werd zijn onderzoek naar de ontwikkeling van crimineel gedrag over het leven gehonoreerd met een VENI-subsidie. In 2010 ontving hij een tevens subsidie in het kader van NWO-middelgroot. Per 1 september 2010 is hij benoemd als Bijzonder Hoogleraar Criminology and Criminal Justice aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksinteresse richt zich op de ontwikkeling van crimineel gedrag over de levensloop, (jeugdige)zedendelinquenten en evolutionaire verklaringen voor criminaliteit.

Arjan maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Sancties.

Bekijk alle berichten

Sorry, no publications matched your criteria.
NSCR