Zoek

Minder criminaliteit door vergroten sociale vaardigheden van jongeren

Hoe worden jongeren criminele volwassenen? Vaardigheden die zij in hun jeugd hebben geleerd spelen een belangrijke rol: mensen met goede sociale en cognitieve vaardigheden hebben een kleinere kans om later crimineel te worden. Dat blijkt uit het proefschrift van Geert Mesters Disentangling Criminal Careers for Disadvantaged Youths , dat hij op 16 januari 2015 verdedigt aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Goede cognitieve en sociale vaardigheden verhogen tevens de kans op werk. Bovendien worden volwassenen met werk of een uitkering minder snel crimineel, vond Mesters. “Investeren in cognitieve en sociale vaardigheden heeft dus meerdere voordelen.” Mesters benadrukt dat investeren in sociale vaardigheden bij risicojongeren een blijvend effect heeft op het verlagen van de criminaliteit en het verhogen van de kans op werk. “Werk vermindert de kans op criminaliteit, dus de gunstige effecten die goede sociale vaardigheden op criminaliteit hebben zijn nog sterker als mensen werk hebben.”

Mesters onderzocht 540 mensen die in de jaren negentig een deel van hun jeugd in een justitiële jeugdinrichting zaten. Hij koppelde deze gegevens aan gegevens over criminaliteit, werk, uitkeringen en interviewgegevens.

Mesters promoveert op 16 januari 2015 tevens op het onderzoek Essays on Nonlinear Panel Time Series Models aan de dezelfde universiteit, bij de faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. In dit proefschrift ontwikkelde hij methoden voor non-lineaire paneldatamodellen, om verschillende statistische variabelen op een goede manier te combineren. Deze nieuwe methoden kunnen nieuwe factoren, trends en effecten blootleggen.

Mesters geeft een voorbeeld van een uitkomst die we vaak willen voorspellen: het bruto binnenlands product. Verschillende variabelen kunnen bijdragen aan een goede schatting: denk bijvoorbeeld aan cijfers over industriële productie, prijzen en rentestanden. “We weten echter niet precies welke variabelen belangrijk zijn,” vertelt Mesters. “Als we ze allemaal tegelijk gebruiken wordt de voorspelling niet nauwkeurig. Daarom moeten we de variabelen op een goede manier combineren. Ik heb in mijn proefschrift methoden ontwikkeld om grote hoeveelheden variabelen samen te vatten in een klein aantal factoren om zo de voorspellingen te verbeteren.”

Deze onderzoeksmethoden kun je op vraagstukken uit verschillende disciplines toepassen. Zo heeft Mesters ook aangetoond dat de economische groei van verschillende landen kan worden samengevat in land-specifieke factoren en een klein aantal ‘wereldfactoren’. Met deze wereldfactoren kun je de groei in de wereldeconomie beter in kaart brengen dan nu gebeurt.

prof. dr. mr. Catrien Bijleveld

Over prof. dr. mr. Catrien Bijleveld


Catrien Bijleveld is directeur van het NSCR sinds augustus 2014. Zij studeerde in 1986 cum laude af in Methoden en Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek. In 1989 promoveerde zij op de analyse van categorische tijdreeksen. Na een aanstelling als statistisch consultant bij TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek), werkte zij zeven jaar als universitair docent bij de vakgroep Methoden en Technieken bij het Departement Psychologie van de Universiteit Leiden. In 1997 werd zij programmacoördinator bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie, en was daar onder meer verantwoordelijk voor onderzoek naar strafrechtspleging, milieuhandhaving, ex-tbs-gestelden, recidive in algemene zin en vreemdelingen.

In 2002 studeerde zij cum laude af in de Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Vanaf 1 januari 2001 tot augustus 2014 werkte zij als senior onderzoeker bij het NSCR. Haar onderzoeksactiviteiten richten zich vooral op onderzoek naar criminele carrières en (experimenteel) onderzoek naar de effectiviteit van interventies, jeugdige zedendelinquenten, historische trends en de intergenerationele doorgifte van delinquent gedrag. Catrien Bijleveld is ook hoogleraar Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).

Catrien maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Extremisme/terrorisme.

Bekijk alle berichten
NSCR