Zoek

Minder vaak terug naar gevangenis door enkelband

Minder vaak terug naar de gevangenis door een enkelband

Gedetineerden die hun straf thuis uitzitten met een enkelband komen in de eerste vijf jaar na vrijlating minder vaak opnieuw in de gevangenis terecht dan gedetineerden die hun straf uitzitten in de gevangenis. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), de Universiteit Leiden en het Belgische Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) die in België het aantal heropsluitingen van ex-gevangenen  na elektronische detentie vergeleken met heropsluitingen na detentie onder een regulier gevangenisregime.

In België waren gegevens beschikbaar van alle Belgische gedetineerden die tussen 2003 en 2005 vrijkwamen na een vrijheidsstraf van minimaal 6 maanden en maximaal 3 jaar die ze uitzaten onder elektronisch toezicht of in een reguliere gevangenis. De onderzoekers wilden nagaan of er vijf jaar na vrijlating verschillen zijn tussen de recidivecijfers van beide groepen. Daarvoor vergeleken ze een groep van ruim 900 elektronisch gedetineerden met een even grote groep regulier gedetineerden die waren geselecteerd op basis van vergelijkbare relevante kenmerken als leeftijd, geslacht, aantal en duur van eventuele eerdere gevangenisstraffen, en de ernst van het delict waarvoor zij als laatste gedetineerd werden.

Van de groep elektronisch gedetineerden werd 5% binnen één jaar opnieuw opgesloten. Van de groep gedetineerden die hun straf in de gevangenis uitzat was dit 18%. Vijf jaar na vrijlating was 24% van de elektronisch gedetineerden minimaal een keer opnieuw opgesloten, terwijl dit voor 46% van de regulier gedetineerden het geval bleek.

Deze resultaten komen overeen met eerder internationaal onderzoek naar de effecten van elektronisch toezicht. Waarom gedetineerden na elektronisch toezicht minder opnieuw worden opgesloten kon met de beschikbare gegevens niet worden onderzocht. Een mogelijke verklaring is dat elektronisch toezicht gedetineerden beter in staat stelt om hun werk, woning of relatie te behouden waardoor zij minder snel opnieuw in de fout gaan.

Terwijl in Nederland het wetsvoorstel voor uitbreiding van het gebruik van elektronisch toezicht niet door de Eerste Kamer kwam, zijn in België de mogelijkheden voor het gebruik van elektronisch toezicht recent juist uitgebreid en wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een enkelband als alternatief voor gevangenisstraffen tot 3 jaar.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Blokland: 020 598 3946/5239 (secr.), ablokland@nscr.nl  of Hilde Wermink: 071 527 7417, h.t.wermink@law.leidenuniv.nl

Publicatie

Blokland, A., Wermink, H., Robert, L., Maes, E. (2015). Wederopsluiting na elektronische detentie en reguliere detentie in België. Tijdschrift voor Criminologie, 57, 1, 31-58. Het hele artikel is in te zien via het Tijdschrift voor Criminologie.

prof. dr. Arjan Blokland

Over prof. dr. Arjan Blokland


Arjan Blokland werkte tot 1996 als agent van politie bij het regio-korps Rotterdam-Rijnmond. Hij studeerde Strafrecht en Sociale Psychologie aan de Universiteit van Utrecht. In 2005 promoveerde hij (cum laude) aan de Universiteit van Leiden op een onderzoek naar de criminele carrières van een veroordeeldencohort uit 1977.

Vanaf 2005 is hij als (senior) onderzoeker werkzaam bij het NSCR. In 2006 werd zijn onderzoek naar de ontwikkeling van crimineel gedrag over het leven gehonoreerd met een VENI-subsidie. In 2010 ontving hij een tevens subsidie in het kader van NWO-middelgroot. Per 1 september 2010 is hij benoemd als Bijzonder Hoogleraar Criminology and Criminal Justice aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksinteresse richt zich op de ontwikkeling van crimineel gedrag over de levensloop, (jeugdige)zedendelinquenten en evolutionaire verklaringen voor criminaliteit.

Arjan maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Sancties.

Bekijk alle berichten
NSCR