Zoek

Nieuw lectoraat wapent mkb in strijd tegen cybercrime

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en De Haagse Hogeschool bundelen de krachten. Samen zetten zij het lectoraat Cybersecurity in het mkb op, waarmee een nieuwe belangrijke impuls wordt gegeven aan het onderzoek naar cybersecurity. Zij streven ernaar het kwetsbare midden- en kleinbedrijf van manieren te voorzien om zich te wapenen tegen cybercriminaliteit.

Mkb-bedrijven hebben vaak niet de capaciteit om zich te weren tegen cyberaanvallen en worden relatief vaak slachtoffer. Het doel van het lectoraat Cybersecurity in het mkb is om het mkb in Nederland op een praktisch toepasbare manier te helpen meer digitaal veilig en bewust te worden, en zo de schade van cybercriminaliteit te verkleinen. Het nieuwe lectoraat onder leiding van dr. Rutger Leukfeldt zal zich per 1 oktober 2017 richten op drie onderzoekslijnen: (1) de weerbaarheid van mkb’ers, (2) inzicht in cybercriminaliteit en (3) de aanpak van cybercriminaliteit gericht op mkb’ers.

Het midden- en kleinbedrijf zit te springen om bruikbare kennis, dit wordt ook beaamd door MKB-Nederland en VNO-NCW. Dat heeft het NSCR en De Haagse Hogeschool ertoe bewogen het gezamenlijke praktijkgericht onderzoeksprogramma Cybersecurity in het mkb op te zetten. Dr. Rutger Leukfeldt is de verbindende factor tussen de twee organisaties. Hij wordt lector bij De Haagse en hij is aangesteld als coördinator van het onderzoekscluster cybercrime bij het NSCR.

Leukfeldt streeft ernaar een onderzoeksprogramma op te zetten waar zowel de wetenschap, het werkveld als het onderwijs profijt van hebben. Het lectoraat wil bijdragen aan de kennis en competenties van studenten op het gebied van digitale veiligheid en aan het (inter)nationale debat over cybersecurity met speciale aandacht voor het mkb.

Financiering
Om het lectoraat mede mogelijk te maken is een L.INT-aanvraag ingediend bij het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, onderdeel van NWO. De L.INT-regeling heeft tot doel om lectorposities te stimuleren die gericht zijn op een duurzame samenwerkingsrelatie tussen NWO-instituten en hogescholen rondom een gezamenlijk onderzoeksprogramma. Deze aanvraag is gehonoreerd. Ook de gemeente Den Haag, de gemeente Zoetermeer en het Ministerie van Veiligheid en Justitie maken met hun financiële bijdrage het lectoraat mogelijk.

Credits beeld: De Haagse Hogeschool

dr. Rutger Leukfeldt

Over dr. Rutger Leukfeldt

Rutger is als postdoc onderzoeker betrokken bij de nationale stimuleringsactie van het NSCR om de huidige, vooral technologische, bestudering van cybercrime uit te breiden met meer onderzoek naar ‘de menselijke factor’: daders, slachtoffers en andere betrokkenen, en vraagstukken rond de juridische aanpak en regulering van cybercriminaliteit. De stimuleringsactie behelst het uitvoeren van een ‘state-of-the-art’ literatuuronderzoek om de openstaande onderzoeksvragen op dit gebied te inventariseren, het organiseren van conferenties met nationale en internationale experts op het terrein van cybercrime en het in een ‘data repository’ bijeenbrengen van nu nog verspreide gegevens over de menselijke kant van cybercrime.
In de periode 2007 – 2016 was Rutger verbonden aan het lectoraat Cybersafety van de NHL Hogeschool en de Politieacademie. Daarnaast was hij vanaf 2012 als buitenpromovendus verbonden aan de Open Universiteit. In de periode 2007 - 2012 werkte Rutger als onderzoeker en/of projectleider mee aan verschillende onderzoeken op het gebied van cybercrime voor zowel publieke als private opdrachtgevers. Enkele voorbeelden zijn onderzoek naar de werkwijzen en daderkenmerken van cybercriminelen, onderzoek naar slachtofferschap van cybercrime onder burgers en onderzoek naar de doorstroom van cybercrimezaken binnen de strafrechtketen. Vanaf 2012 heeft Rutger zich full-time bezig gehouden met een promotieonderzoek naar cybercriminele netwerken. Op basis van veldwerk in Nederland, Duitsland, Engeland en Amerika heeft hij de ontstaans- en groeiprocessen en criminele mogelijkheden van cybercriminele netwerken bestudeerd.

Rutger maakt deel uit van het Cluster Cybercrime.

Bekijk alle berichtenNSCR