Zoek

Cluster Empirical Legal Studies

Leden

Nieke Elbers, Henk Elffers, Robin Kranendonk, Peter van der Laan, Marijke Malsch (coördinator), Anne Smit

Fellow

Michael Tonry (University of Minnesota), Arno Akkermans (Vrije Universiteit van Amsterdam)

Doelstelling en Onderzoeksonderwerpen

Het cluster Empirical Legal Studies (ELS) voert empirisch onderzoek uit dat zich richt op de rechtspraktijk in brede zin: strafrecht, civielrecht en bestuursrecht. Inhoudelijke thema’s die onder dit cluster vallen, zijn onder meer: echtscheidingsrecht en echtscheidingspraktijk; bestuurlijke en bestuursrechtelijke afdoeningen; het gebruik van papier en (audio)visuele opnamen in het proces; de rol en de behoeften van het slachtoffer en mediation.

Theoretische uitgangspunten

Relevante theorieën binnen dit cluster zijn: de theorie van procedurele rechtvaardigheid, theoretische concepten met betrekking tot de rollen van wetgever, rechter en bestuur (Trias Politica) en gevolgen hiervan voor principes van fair trial, theorieën over de werking en de inrichting van rechtssystemen (inquisitorial en adversial), bewijsvergaring, openbaarheid en mensenrechten. Ook de theorievorming over de rol van het slachtoffer (Restorative Justice) is van belang voor dit cluster.

Onderzoeksfocus en –methoden

Het cluster is nauw gerelateerd aan en zoekt actief naar samenwerking met de organisaties in het veld: politie, advocatuur, rechtspraak, OM, reclassering, slachtofferorganisaties en bestuursorganen. Multidisciplinaritiet is een wezenlijk kenmerk van het onderzoekscluster. Wat betreft de methoden van onderzoek ligt de nadruk op kwalitatieve methoden, maar kwantitatieve methoden en experimenten worden niet geschuwd.

(Inter)nationale samenwerking

Clusterleden werken nauw samen met de nationale stuurgroep, de Nationale Stimuleringsactie Empirical Legal Studies (NASA), samengesteld uit leden van de rechterlijke macht en academici van verschillende Nederlandse universiteiten. Ook werken clusterleden samen met onder andere prof. Jan de Keijser (Universiteit Leiden), prof. Patrick Keyzer (La Trobe University), prof. Ian Freckelton (University of Melbourne) en dr. Sonja Meijer (Vrije Universiteit Amsterdam).

Bekijk archief berichten

NSCR