Zoek

Cluster Intergenerationeel

Crimineel gedrag bekeken vanuit een intergenerationeel perspectief

Leden

Lidewyde Berckmoes, Catrien Bijleveld, Arjan Blokland, Anja Dirkzwager, Veroni Eichelsheim (coördinator), Barbora Holá, Marie Lindegaard, Elanie Rodermond, Frank Weerman, Steve van de Weijer

Fellows

Mikko Aaltonen (University of Helsinki), Brandon Welsh (Northeastern University)

Doelstelling

De leden van dit cluster bestuderen crimineel gedrag vanuit een intergenerationeel perspectief. Dit betekent dat ze verkennen in welke mate, hoe en waarom crimineel gedrag van generatie op generatie wordt overgedragen. Zij richten zich op patronen van intergenerationele continuïteit van (crimineel) gedrag, maar zijn ook geïnteresseerd in intergenerationele discontinuïteit – de gevallen waarin gedrag tegen alle verwachtingen in niet van generatie op generatie wordt overgedragen.

Theoretische uitgangspunten

Het onderzoeksprogramma van het cluster is sterk geïnspireerd door de zes – elkaar niet uitsluitende – mechanismen zoals beschreven door Farrington (2002), die verklaringen bieden voor de intergenerationele overdracht van (crimineel) gedrag. Ten eerste kan intergenerationele continuïteit in de blootstelling aan risicofactoren leiden tot antisociaal gedrag (bijv. armoede, slecht ouderschap). Ten tweede kunnen genetische factoren een rol spelen. Ten derde kunnen gedeelde familiale antisociale kenmerken verklaren waarom crimineel gedrag overgedragen wordt van de ene generatie op de andere. Ten vierde kan de voorkeur voor een partner met gelijkaardige kenmerken ten grondslag liggen aan patronen van intergenerationele overdracht. Ten vijfde kan impliciet en expliciet sociaal leren een rol spelen. En tot slot kunnen vooroordelen vanuit politie en justitie een rol spelen bij intergenerationele continuïteit van veroordelingen.

Onderzoeksonderwerpen

Het onderzoek richt zich op complexe en op elkaar inwerkende mechanismen die ten grondslag liggen aan de intergenerationele overdracht van crimineel gedrag. Soms kan crimineel gedrag worden gezien als de oorzaak van andere factoren die worden overgedragen over generaties heen (bijv. het ontbreken van een ouder als gevolg van opsluiting, armoede en andere sociaal-economische achterstand, slecht ouderschap of slechte familierelaties) en in andere gevallen als het gevolg van intergenerationele overdracht van andere factoren (bijv. armoede en andere sociaal-economische nadelen, harde opvoeding, kindermishandeling of familiale agressie en geweld).

Onderzoeksbronnen

We maken gebruik van een verscheidenheid aan data (d.w.z. officiële gegevens, processen-verbaal, enquêtegegevens en interviewdata), die we analyseren met behulp van verschillende technieken (kwantitatieve, kwalitatieve en ‘mixed method’).

(Inter)nationale samenwerking

Clusterleden werken samen met onderzoekers in Nederland en in het buitenland. In bepaalde onderzoeksprojecten uitgevoerd binnen/geïnitieerd door dit cluster werken we samen met Nederlandse collega’s als Edward Kleemans (VU), Aat Liefbroer (NIDI) en Susan Branje (UU). Internationale samenwerkingsverbanden zijn opgezet met bijvoorbeeld Terence Thornberry (University of Maryland), Brandon Welsh (Northeastern University), Kevin Beaver (Florida State University), Sytske Besemer (Berkeley University) en Mikko Aaltonen (University of Helsinki).

In juni 2016 werd een internationaal symposium georganiseerd op het NSCR. Als resultaat van deze internationale bijeenkomst wordt een publicatie gepland rond de herfst van 2017. Het cluster initieerde een nationale werkgroep voor intergenerationeel onderzoek binnen de Nederlandse Vereniging voor Criminologie.

Sterfterisico verhoogd na gevangenschap ouder

Jaarlijks krijgen ouders van duizenden kinderen in Nederland een gevangenisstraf opgelegd. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het welzijn van deze kinderen....
Lees meer

Onderzoek naar Meisjes in JeugdzorgPlus

NSCR-onderzoekers Merel Dirkse, Veroni Eichelsheim en Peter van der Laan hebben samen met projectleider en penvoerder Jessica Asscher (UvA, Forensische orthopedagogiek) subsidie...
Lees meer


Bekijk archief berichten

NSCR