Zoek

Cluster Sancties

Het cluster Sancties bestudeert gerechtelijke sancties die de vrijheid van daders beperken. Sancties worden opgelegd om bij te dragen aan een of meer doelen: vergelding, misdaadpreventie, herstel en resocialisatie. Naast onderzoek naar gevangenisstraf als de meest extreme vorm van vrijheidsberoving, wordt aandacht besteed aan minder restrictieve sancties zoals vrijheidsbeperking, stadionverboden, uitzetting van een beroepsgroep, gemeenschapsdienst, reclasseringstoezicht en elektronisch toezicht. Het cluster concentreert zich niet alleen op de daders die deze verschillende vormen van beperkingen ondergaan, maar ook op de verschillende actoren binnen het civielrechtelijke en bestuursrechtelijke systeem die de sancties opleggen en uitvoeren, zoals officieren van justitie, rechters, gevangenispersoneel, reclasseringsambtenaren, inspecties en andere lokale en administratieve overheden.

Theoretische uitgangspunten en onderzoeksthema’s

Het cluster maakt gebruik van normatieve theorieën over waarom maatschappijen dergelijke sancties opleggen en hoe de ideeën over veroordelen met de tijd veranderen. Het onderzoek beoordeelt ook empirische feiten, zoals de determinanten van het veroordelen, en gaat na in welke specifieke omstandigheden de actoren in de strafrechtketen sancties opleggen aan overtreders, evenals hoe de veroordeelden hun straf ervaren. Tot slot behandelt een onderzoekslijn binnen dit cluster de bedoelde en onbedoelde gevolgen van opsluiting en andere beperkende sancties, zoals reclasseringstoezicht en taakstraffen, op toekomstig crimineel gedrag en op andere levensloopuitvloeisels, zoals vooruitzicht op de arbeidsmarkt, financiële situatie, gezondheid, sociale netwerken en partners en kinderen van daders. Om (het ontbreken van) effectiviteit van sancties te verklaren wordt Bonta’s What Works-benadering toegepast in combinatie met het Good Lives-model. Het levensloopperspectief zal de onderlinge relaties tussen de levensdomeinen en hun relatie tot crimineel gedrag helpen ontwarren en begrijpen.

Onderzoeksbronnen

Het cluster Sancties maakt gebruik van een verscheidenheid aan data, waaronder gegevens over crimineel gedrag van daders en over strafrechtelijke besluiten, enquêtegegevens, gegevens uit gestructureerde interviews en diepte-interviews, gegevens van participerende observatie en veldexperimenten. Door het combineren van verschillende theoretische uitgangspunten en het gebruik van verschillende onderzoeksmethoden vergroot het onderzoek van dit cluster de huidige kennis over de doelstellingen, de uitvoering en de effecten van vrijheidsbeperkende sancties.

 


 

Clusterleden

  • Anja Dirkzwager (coördinator)
  • Arjan Blokland
  • Merel Dirkse
  • Barbora Holá
  • Peter van der Laan
  • Marijke Malsch
  • Elanie Rodermond
  • Holly Smallbone
  • Steve van de Weijer

Fellows

Susan Dennison (Griffith University),
Stuart Kinner (Griffith University/University of Melbourne)

(Inter)nationale samenwerking

Clusterleden werken samen met:
Universiteit Leiden (Paul Nieuwbeerta, Jan de Keijser)
Universiteit van Amsterdam (Jessica Asscher, Geert-Jan Stams)
Martin Killias
Faye Taxman
David Wilson

Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg

Veel kinderen die tussen 1945 en nu in de jeugdzorg zaten, hebben daar te maken gehad met fysiek, seksueel of psychisch geweld...
Lees meer

Pilot verscherpt toezicht minderjarige plegers van High Impact Crimes

In opdracht van het WODC voerde het NSCR een procesevaluatie uit rondom een pilot met minderjarige plegers van High Impact Crimes (HIC)....
Lees meer
Bekijk archief berichten

NSCR