Zoek

Cluster Sancties

Leden

Arjan Blokland, Merel Dirkse, Anja Dirkzwager (coördinator), Barbora Holá, Peter van der Laan, Marijke Malsch, Elanie Rodermond, Holly Smallbone, Steve van de Weijer

Fellows

Susan Dennison (Griffith University), Stuart Kinner (Griffith University/University of Melbourne)

Doelstelling

Samenlevingen handelen misdrijven en ander wetsovertredend gedrag af door de vrijheid van daders te beperken. Sancties worden opgelegd om bij te dragen aan een of meer doelen: vergelding, misdaadpreventie, herstel en resocialisatie. De leden van dit cluster bestuderen het hele gamma van gerechtelijke sancties die de vrijheid van daders beperken. Naast onderzoek naar gevangenisstraf als de meest extreme vorm van vrijheidsberoving wordt aandacht besteed aan minder restrictieve sancties zoals vrijheidsbeperking, stadionverboden, uitzetting van een beroepsgroep, gemeenschapsdienst, reclasseringstoezicht en elektronisch toezicht. Dit cluster concentreert zich niet alleen op de daders die deze verschillende vormen van beperkingen ondergaan, maar ook op de verschillende actoren binnen het civielrechtelijke en bestuursrechtelijke systeem die de sancties opleggen en uitvoeren (zoals officieren van justitie, rechters, gevangenispersoneel, reclasseringsambtenaren, inspecties en andere lokale en administratieve overheden).

Theoretische uitgangspunten en onderzoeksthema’s

Dit cluster maakt gebruik van normatieve theorieën over waarom maatschappijen dergelijke sancties opleggen en hoe de ideeën over veroordelen met de tijd veranderen. Het onderzoek beoordeelt ook empirische feiten, zoals de determinanten van het veroordelen, en gaat na in welke specifieke omstandigheden de actoren in de strafrechtketen sancties opleggen aan overtreders, evenals hoe de veroordeelden hun straf ervaren. Tot slot behandelt een onderzoekslijn binnen dit cluster de bedoelde en onbedoelde gevolgen van opsluiting en andere beperkende sancties (zoals reclasseringstoezicht en taakstraffen) op toekomstig crimineel gedrag en op andere levensloop uitvloeisels (zoals vooruitzichten op de arbeidsmarkt, financiële situatie, gezondheid, sociale netwerken en de partners en kinderen van daders). Om (het ontbreken van) effectiviteit van sancties te verklaren wordt Bonta’s What Works-benadering toegepast in combinatie met het Good Lives-model. Het levensloop perspectief zal de onderlinge relaties tussen de levensdomeinen en hun relatie tot crimineel gedrag helpen ontwarren en begrijpen.

Onderzoeksbronnen

Dit cluster maakt gebruik van een verscheidenheid aan data (bijv. gegevens over crimineel gedrag van daders en over strafrechtelijke besluiten, enquêtegegevens, gegevens uit gestructureerde en diepte-interviews, gegevens van participerende observatie en veldexperimenten). Door het combineren van verschillende theoretische uitgangspunten en het gebruik van verschillende onderzoeksmethoden zal het onderzoek van dit cluster de huidige kennis over de doelstellingen, de uitvoering en de effecten van vrijheidsbeperkende sancties vergroten.

(Inter)nationale samenwerking

Clusterleden werken samen met onderzoekers van de Universiteit Leiden (Paul Nieuwbeerta, Jan de Keijser) en de Universiteit van Amsterdam (Jessica Asscher, Geert-Jan Stams), alsook met internationale onderzoekers (Martin Killias, Faye Taxman, David Wilson).

Geen motorclub, geen criminaliteit?

‘Het ontbreekt nu nog aan empirische kennis over de mate waarin motorclubs criminele activiteiten faciliteren’ Het verbieden van motorclubs als No Surrender...
Lees meer

Werkgroep Prison Life and the Effects of Imprisonment

De European Society of Criminology Working Group on Prison Life and the Effects of Imprisonment stimuleert onderzoek naar detentie in Europa en...
Lees meer
Bekijk archief berichten

NSCR