Zoek

Preventief guardianship: er zijn is vaak genoeg

Als burger kun je een misdrijf voorkomen, simpelweg door er te zíjn. NSCR-onderzoeker Henk Elffers betoogt in het Tijdschrift voor Veiligheid dat we het belang van de burger als zogenaamde guardian vooral niet moeten onderschatten.

‘De politie kan het niet alleen’ is een veelgehoorde kreet. Daarmee wordt bedoeld dat óók van burgers verwacht mag worden dat ze een rol spelen in de misdaadbestrijding. Hierbij wordt vaak gedacht aan Burgernet of Meld misdaad anoniem. Deze initiatieven zijn vooral gericht op de hulp van burgers als er al een misdrijf heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij het opsporen van de dader.

De rol van burgers bij het voorkómen van een misdrijf

In het artikel Over preventief guardianship: er zijn is vaak genoeg kijkt Elffers naar de mogelijke rol van burgers bij het voorkómen van misdrijven. Simpelweg omdat ergens mensen aanwezig zijn, vindt een misdrijf niet plaats. In veel gevallen willen overtreders niet onder het oog van anderen hun wandaden bedrijven. Ze zijn zich ervan bewust dat als ze gezien worden, er consequenties dreigen. Niet alleen kan zo’n burger misschien zelf ingrijpen en daarmee de uitvoering laten mislukken, maar hij of zij kan ook de politie waarschuwen en zo zorgen dat een gelukt misdrijf alsnog wordt opgelost en dat de dader wordt vervolgd.

Preventief guardianship versus aanwezigheid politie

Interessant is dat je je als guardian helemaal niet bewust hoeft te zijn van je rol als voorkómer van een misdrijf. Je aanwezigheid is vaak al genoeg. Soms is zelfs alleen de dreiging dat je er misschien wel bent of elk moment zou kunnen komen, voldoende om een dader van zijn slechte voornemens af te brengen. Elffers betoogt dat dit ‘preventief guardianship’ veel belangrijker is dan aanwezigheid van de politie.

Maatregelen die het guardianship kunnen versterken

Veel mensen vinden bovenstaand beeld te optimistisch. In het Tijdschrift voor Veiligheid worden een aantal tegenargumenten besproken en weerlegd. Het gaat om de argumenten dat er ook gebieden zijn waar weinig of geen guardians zijn, dat niet iedereen in staat is effectief als guardian op te treden, dat mensen niet altijd opletten, en dat mensen niet bereid zouden zijn of niet durven als guardian te functioneren. Tot slot bespreekt Elffers welke maatregelen het guardianship kunnen verbeteren en versterken.

Publicatiegegevens en verder lezen

Elffers, H. (2017) Over preventief guardianship: er zijn is vaak genoeg. Tijdschrift voor Veiligheid 2017, 4

 

 

prof. dr. Henk Elffers

Over prof. dr. Henk Elffers

Henk Elffers is emeritus hoogleraar Empirische bestudering van de strafrechtpleging aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is opgeleid als wiskundig statisticus aan de UvA en promoveerde in 1991 aan de EUR op het proefschrift "Income tax evasion: Theory and Measurement". Hij was verbonden aan het Mathematisch Centrum Amsterdam, aan de Interfaculteit Aardrijkskunde RU Utrecht, was universitair hoofddocent Methodologie van het empirisch rechtsgeleerd onderzoek aan de EUR en hoogleraar rechtspsychologie aan de Universiteit Antwerpen.

Henk Elffers publiceerde o.a. over betrouwbaarheid en validiteit van sociaal-wetenschappelijke meetinstrumenten, multivariate methoden, sociaal-psychologische modellen voor naleving en handhaving van regels, fiscale compliance, simulatiemethoden, rationele-keuzetheorie en locatiekeuze van daders, veiligheidsgevoelens, de verhouding rechter – publiek, en verplaatsing van criminaliteit. Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar datakwaliteit van criminologische data, en naar verfijning van de rationele-keuzetheorie voor beslissinggedrag van potentiële regelovertreders, waarbij de rol van de aanwezigheid van ‘guardians’ speciale aandacht krijgt.

Henk maakt deel uit van de Clusters Empirical Legal Studies, Criminal Events, Ruimtelijk-temporeel, Computationeel en Technologische innovaties (CRIME Lab).

Bekijk alle berichten

Sorry, no publications matched your criteria.

2013

Braga, A A; Welsh, B C; Papachristos, A V; Schnell, C; Grossman, L

The growth of randomized experiments in policing. The vital few and the salience of mentoring Journal Article

Journal of Experimental Criminology, 10 (1), pp. jan-28, 2013.

BibTeX
NSCR