Zoek

Stimuleringsactie Empirical Legal Studies komt op stoom

Het NSCR is begonnen met de nationale stimuleringsactie Empirical Legal Studies (ELS) om het gebruik van empirische onderzoeksmethodes binnen de rechtsgeleerde discipline te bevorderen, zowel in het strafrecht als in het civiele en het bestuursrecht. NWO heeft hier geld voor beschikbaar gesteld aan het NSCR dat als aanjager van deze stimuleringsactie optreedt. De uitdrukkelijke bedoeling van het initiatief is om hieraan in brede samenwerking met wetenschap en rechtspraktijk vorm te geven.

De afgelopen maanden is er veel gebeurd. Er is een stuurgroep voor ELS in het leven geroepen onder voorzitterschap van Fred Hammerstein (oud-raadsheer Hoge Raad). Andere deelnemers in deze stuurgroep zijn: Prof. Dineke de Groot (VU), Prof. Jan Vranken (UvT), Prof. Bert Marseille (RUG), Monika Smit (WODC), Prof. Arno Akkermans (VU), Dr. Nieke Elbers (NSCR) en Mr.dr. Marijke Malsch (NSCR). Op 22 maart heeft de Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid aangegeven het initiatief te ondersteunen.

Nieke Elbers (NElbers@nscr.nl) is per 1 april bij het NSCR begonnen als post doc voor het initiatief ELS. Zij zal eerste aanspreekpunt zijn bij de organisatie van verschillende ELS-activiteiten, en zal overzichten maken van wat er in Nederland en in het buitenland op dit moment gebeurt op het gebied van ELS en waar de belangrijke leemten zijn. Zij zal dit in nauwe samenwerking met de verschillende participanten doen.

Op 8 april vond een nationale brainstorm-bijeenkomst bij het NSCR plaats als start van het initiatief. Een aantal genodigden uit wetenschap en rechtspraktijk wisselden van gedachten over wat zij belangrijke punten vinden bij het initiatief ELS, welke richting het op zou moeten gaan en wat de behoeften zijn aan ELS-onderzoek en ELS-onderwijs. De aanwezigen achtten het van groot belang dat een gerichte call het initiatief een stevige start geeft.

Op 11 april vond op initiatief van de Ius Commune onderzoeksschool en het WODC een bijeenkomst plaats over het onderwijs in ELS voor onder andere promovendi. Een tripartite initiatief van Ius Commune, WODC en NSCR gaat een netwerk opzetten om bestaand ELS- onderwijs in kaart te brengen en te ontsluiten, en nieuw ELS-onderwijs te ontwikkelen.

 In het najaar zullen tijdens een nationale conferentie de resultaten van een overzicht van empirisch juridisch onderzoek in Nederland worden gepresenteerd, waaronder die van een review van Nederlands onderzoek. De conferentie zal uitmonden in een Agenda for Research.

Credits beeld: Shutterstock

Over mr. dr. Marijke Malsch


Marijke Malsch is senior onderzoeker bij het NSCR. Zij doet onderzoek naar onder meer lekenrechtspraak, privacy van slachtoffers, de betrouwbaarheid van het proces-verbaal van verdachtenverhoor, de Wet Belaging (stalking), de openbaarheid van de strafrechtspleging en de rol van deskundigenbewijs in het strafrecht. Daarnaast is zij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord-Holland en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Den Bosch. Zij neemt deel aan het onderwijs bij de Vrije Universiteit en coördineert daar het vak Recht en Praktijk.

Marijke maakt deel uit van de Clusters Sancties en Empirical Legal Studies.

Bekijk alle berichten

184 entries « 1 of 9 »

2017

Devroe, E; Malsch, M; Matthys, J; Minderman, G

Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden Technical Report

WODC 2017.

BibTeX

Malsch, M

Is de strafbeschikking een geschikte afdoening? Journal Article

Nederlands Juristenblad, (13), pp. 867, 2017.

Links | BibTeX

Malsch, M

Is het totaal meer dan de som der delen? Toezichtsvormen op strafvorderlijk overheidsoptreden Journal Article

Nederlands Juristenblad, (43), pp. 3132-3137, 2017.

BibTeX

Malsch, M

Sjostakovitsj en het belang van onafhankelijk onderzoek. Journal Article

pp. 232-238, 2017, ISSN: 978-94-6236-761-6.

BibTeX

Malsch, M; van den Berg, T; Hornman, M; Lammers, M; de Wilde, B; Stevens, L

De toepassing van handpalmafdrukken voor de opsporing en vervolging Technical Report

WODC 2017.

Links | BibTeX

Teeuwen, M; Malsch, M

Licht Verstandelijk Beperkte jongeren in de strafprocedure: knelpunten en risico’s Technical Report

A-LAB & NSCR 2017.

BibTeX

Malsch, M; de Keijser, J W

Het proces-verbaal van verdachtenverhoor. Journal Article

pp. 619-634, 2017, ISSN: 978‐94‐6290‐359‐3.

BibTeX

Malsch, M; Kranendonk, R

Fraude en onzorgvuldigheden met het proces-verbaal: Journal Article

pp. 213-222, 2017.

BibTeX

van der Maden, M; Malsch, M; de Keijser, J W

Waarom wil de burger toch steeds dat rechters zwaarder straffen? De invloed van opleiding en informatie. Journal Article

Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, (5), pp. 180-183, 2017.

BibTeX

2016

Harte, J; Malsch, M; van Dijk, D; Vergouw, B; van der Laan, P H

Rechters en officieren van justitie willen maatwerk leveren met de voorwaardelijke straf Journal Article

Proces, 95 (2), pp. 101-112, 2016.

BibTeX

de Keijser, J W; Malsch, M; Luining, E T; Kranenbarg, Weulen M; Lenssen, D J H M

Differential reporting of mixed DNA profiles and its impact on jurists’ evaluation of evidence. An international analysis Journal Article

Forensic Science International: Genetics, 23 (6), pp. 71-82, 2016.

Links | BibTeX

Harte, J M; Malsch, M; van Dijk, D; Vergouw, B; van, P; Laan,

Rechters en officieren van justitie willen maatwerk leveren met de voorwaardelijke straf Journal Article

Proces: Tijdschrift voor strafrechtspleging, -99 (2), pp. 101-112, 2016.

Links | BibTeX

Malsch, M; Alberts, W C; de, Keijser J F J W; Nijboer,

Ontzetting uit beroep of ambt. Herleving van een weinig gebruikte straf? Journal Article

Justitiële Verkenningen, 1 (x), pp. 77-89, 2016.

BibTeX

Kranenbarg, Weulen M; Malsch, M; de Keijser, J W; Luining, E; Lenssen,

DNA-onderzoek minder hard dan altijd werd gedacht Journal Article

2016.

Links | BibTeX

Malsch, M; Denkers, A

Normen, rechtvaardigingen en fraude bij topbeloningen. Journal Article

pp. 259-276, 2016.

BibTeX

Malsch, M; Dijkman, N; van der Leij, B; Akkermans, A

De rechter en de privacy van het slachtoffer: ervaringen van slachtoffers met de strafzitting. Journal Article

Trema, 39 (6), pp. 195-203, 2016.

BibTeX

Malsch, M; ten Elffers, Hove H L

Het belang van empirisch onderzoek voor de rechtspraktijk: een analyse van toepassing van rechtssociologische en rechtspsychologische bevindingen. Journal Article

Justitiële Verkenningen, (6), pp. 60-78, 2016.

BibTeX

Malsch, M; ten en Elffers, Hove H L

Toepassing van rechtssociologisch en rechtspsychologisch onderzoek in de rechtspraktijk Journal Article

Justitiële Verkenningen, 42 , pp. 60-78, 2016.

Links | BibTeX

Malsch, M; de Keijser, J W; Luining, E; Kranenbarg, Weulen M; Lenssen, D

Hoe hard is DNA bewijs? Internationaal-vergelijkend onderzoek naar de interpretatie van DNA-profielen. Journal Article

Nederlands Juristenblad, 18 , pp. 1261-1266, 2016.

Links | BibTeX

Malsch, M; N, Dijkman A; Akkermans,

Het zichtbare slachtoffer: privacy van slachtoffers binnen het strafproces. Book

Boom Criminologie, 2016.

BibTeX

de M, Malsch J W; Keijser,

DNA-bewijs is niet altijd even hard. Journal Article

2016.

Links | BibTeX

184 entries « 1 of 9 »
NSCR