Zoek

15 & 16 december Symposium Sex Offenders: A Criminal Career Approach

Organisator: NSCR | Datum: 15 en 16 december 2016 | Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam

Ter gelegenheid van het verschijnen van de bundel Sex Offenders: A Criminal Career Approach, geredigeerd door Arjan Blokland en Patrick Lussier, organiseert het Nederlands Studie Centrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), gesponsord door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), het symposium: Sex Offenders: A Criminal Career Approach

Veel beleidsmaatregelen ten aanzien van zedendelinquenten zijn gebaseerd op de veronderstelling dat zedendaders een grote kans hebben om nogmaals een zedenfeit te plegen, dat zij zich specialiseren in een bepaald type zedenfeit en dat zedendaders een blijvend gevaar vormen voor de maatschappij. Deze veronderstellingen staan in scherp contrast met algemeen criminologische inzichten aangaande het criminele gedrag van niet-zedendaders. De vraag is echter in hoeverre kennis van de criminele carrières van niet-zedendaders relevant is voor het verklaren van patronen in zedencriminaliteit. Het recent verschenen boek Sex Offenders: A Criminal Career Approach tracht deze vraag te beantwoorden en bundelt het meest recente internationale onderzoek naar de criminele carrière ontwikkeling van zedendaders. Dit onderzoek levert verrassende inzichten op over de timing, frequentie en aard van de door jeugdige en volwassen zedendaders gepleegde delicten. Tijdens dit symposium komen gezaghebbende auteurs op het gebied van onderzoek naar zedendaders aan het woord die de voor- en nadelen van een criminele carrière-benadering van zedencriminaliteit bespreken en een overzicht geven van recent empirisch onderzoek op dit gebied. Ook staan we stil bij de consequenties van deze bevindingen voor theorievorming, opsporings- en interventiepraktijk en justitieel beleid rondom zedendaders.

Het programma van de eerste dag van dit symposium, 15 december, is gericht op een breed publiek van academici, professionals, beleidsmakers, studenten en andere professioneel geïnteresseerden. Tijdens deze dag bespreken we de voor- en nadelen van de toepassing van het criminele carrière-perspectief voor de studie van zedendelinquenten. We besteden specifiek aandacht aan het beschrijven en verklaren van patronen van delictgedrag bij zedendelinquenten, de effecten van interventies op hun criminele carrière en de gevolgen van een criminele carrière-perspectief op het beleid ten aanzien van zedendaders.

De tweede dag, 16 december, richt zich speciaal op academisch onderzoekers van zedendaders. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we wat de belangrijke resterende vragen zijn op het gebied van de ontwikkeling van zedendelinquentie, welke data er beschikbaar en/of nodig zijn om deze vragen te beantwoorden en verkennen we mogelijkheden tot samenwerking bij het beantwoorden van deze vragen. Het aantal plaatsen voor de tweede dag van het symposium is beperkt en voorbehouden aan onderzoekers die op dit moment onderzoek doen naar (de criminele carrières van) zedendaders.

Wilt u het symposium bijwonen, meldt u zich dan aan bij dr. Chantal van den Berg. Geef in de e-mail duidelijk aan of u één dag of beide dagen wilt bijwonen.

Tijd: donderdag 15 december 2016 | 09.00 tot 18.30 uur en vrijdag 16 december | 09.00 tot 13.00 uur
Plaats: Vrije Universiteit Amsterdam
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden
Aanmelding: dr. Chantal van den Berg, cvandenberg@nscr.nl, 020 59 85239

Hieronder kunt u het programma downloaden. (Het programma is enkel in het Engels beschikbaar.)

Credits cover image: Brushstrokes © Stella Levi/iStockphoto

Over dr. Chantal van den Berg


Chantal van den Berg is fellow van het Cluster Levensloop.
In haar onderzoek is zij geïnteresseerd in zedendelinquentie, bestudeerd vanuit een levensloopperspectief. Haar onderzoekslijn bouwt voort op haar promotieonderzoek uitgevoerd bij het NSCR en de Vrije Universiteit Amsterdam, naar de ontwikkeling van jeugdige zedendelinquenten tot in de volwassenheid. Centraal stonden daarbij de ontwikkeling van de criminele carrière en invloed van verschillende levenslooptransities op delinquentie. In september 2015 verdedigde ze haar proefschrift getiteld 'From Boys to Men: Explaining Juvenile Sex Offenders’ Criminal Careers.'

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten
NSCR